Mezőcsávás

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
2/10

Mező­csá­vá­son ácso­rog, immá­ron 1570 óta a dom­bon az erdé­lyi népi faépí­té­szet egyik leg­ré­gibb emlé­ke, a harang­láb.

Ami­kor a falut 1661-ben Ali pasa sere­ge elpusz­tí­tot­ta, a domb­te­tőn lerom­bol­ták a közép­ko­ri temp­lo­mot is. De min­dig van újra­kez­dés, és ugyan több mint egy évszá­zad­nak kel­lett eltel­ni, de csak újjá­épült a temp­lom.

Hazajáró epizódban szerepelt: