Menyő

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
2/10

A Szi­lágy patak men­tén, a dom­bok között bújik meg Menyő. A Dés­há­zy csa­lád épít­tet­te 500 éves góti­kus temp­lom és mel­let­te a tövis­há­ti népi épí­té­szet műre­me­ke, az 1700-as évek­ből való tölgy­fa harang­láb szé­pen meg­újult.

Menyő azzal is beír­ta magát a tör­té­ne­lem­be, hogy 1989 decem­be­ré­ben a kom­mu­nis­ta rend­szer ellen til­ta­ko­zó temes­vá­ri refor­má­tus lel­készt, Tőkés Lász­lót ebbe a fél­re­e­ső tövis­há­ti falu­ba „szám­űz­te” az akko­ri kom­mu­nis­ta hatal­mat kiszol­gá­ló nagy­vá­ra­di püs­pök.

Hazajáró epizódban szerepelt: