Melbourne

Uticélok / Ausztrália
Nehézségi szint:
1/10

Az óce­án­par­ton, ahol kikö­töt­tek a bete­le­pü­lők, köz­tük a II. világ­há­bo­rú után a bol­se­vik elnyo­más elől mene­kü­lő magya­rok ezrei, a befo­ga­dá­sért hála, emlék­táb­lát is állí­tot­tak.

A déli fél­te­ke leg­ma­ga­sabb iro­da­épü­le­te, az Eure­ka Tower. A kilá­tó­ból merész kör­pa­no­rá­ma nyí­lik a város­ra és kör­nyé­ké­re. Oda­lent lát­szik a Kirá­lyi Bota­ni­kus Kert, ben­ne Vic­to­ria állam kor­mány­zói palo­tá­já­val.

Érde­mes a Yar­ra folyón átíve­lő Prin­ces-hídon átkel­ni. Mel­bourne köz­pont­ja, a Fede­ra­ti­on squ­a­re, ame­lyen már a Szent Pál kated­rá­lis emel­ke­dik.

Brigh­ton­ban van az egyik leg­hí­re­sebb ten­ger­part­ja, ahol az egy­sze­rű, de szí­nes für­dő fahá­zak a szel­fi­ző turis­ták ked­velt cél­pont­jai.

Hazajáró epizódban szerepelt: