Medvevár

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
2/10

A szá­raz­föl­di Hor­vát­or­szág leg­na­gyobb kiter­je­dé­sű várát a Tür­je nem­be­li Fülöp zág­rá­bi érsek épít­tet­te IV. Béla király enge­del­mé­ből, a fenye­ge­tő tatár veszély elhá­rí­tá­sá­ra. Fülöp aztán Esz­ter­go­mi érsek lett, így soká­ig a magyar kirá­lyok bír­ták a várat, majd a Cili­éi gró­fok, utóbb Kor­vin János, végül a Zrí­nyi­ek tulaj­do­ná­ba került. Itt halt bele a muhi csa­tá­ban szer­zett sebe­sü­lé­se­i­be Kál­mán her­ceg. És úgy tart­ják, a vár­ban érte a halál 1472-ben Janus Pan­no­ni­ust is, miu­tán a Mátyás elle­ni össze­es­kü­vés miatt mene­kül­ni kény­sze­rült Pécs­ről.

A vár leg­ér­té­ke­sebb épü­le­te a román kapu­za­tú Szent Fülöp és Jakab kápol­na.

Hazajáró epizódban szerepelt: