Marosillye

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja

Az Ákos nem­zet­ség ősi ura­dal­ma, Maro­sillye vára a 16. szá­za­di török elle­nes har­cok ide­jén az Alsó Maros-men­te fon­tos erő­dít­mé­nye lett.

Újdon­sült tulaj­do­no­sa, a vég­vá­ri har­cok­ban jár­tas iktá­ri Beth­len Far­kas négy­bás­tyás erőd­dé ala­kí­tot­ta. Ám a törö­kök állan­dó betö­ré­sei miatt a feje­de­lem­ség kény­te­len volt elren­del­ni lerom­bo­lá­sát. Kegyel­met csu­pán a Veres bás­tya kapott.

Az ura­da­lom később a Thö­kö­lye­ké, az Apa­fi­a­ké, majd a 18. szá­zad­tól a kászo­ni Bor­nem­isszá­ké lett, akik a régi kas­tély köve­i­ből épí­tet­ték a közel­be új udvar­há­zu­kat.

A Veres bás­tya  ma a Dévai Szent Ferenc Ala­pít­vány tulaj­do­ná­ban van, ahol a magyar tör­té­ne­lem­mel ismer­ked­het meg az ide­lá­to­ga­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: