Máriabeszterce

Uticélok / Délvidék / Szlavónia

A hagyo­mány sze­rint 1545-ben a törö­kök köze­led­té­re a Varasd megyé­ből szár­ma­zó 15. szá­za­di Mária szob­rot Besz­ter­cé­re hoz­ták és a temp­lom alatt elás­ták. 40 év után elő­ke­rült, ám 1654-ben újra bal­jós idők jár­tak, ezért újból elrej­tet­ték a temp­lom falá­ban. Vég­re 1684-ben a zág­rá­bi püs­pök vég­leg vissza­he­lyez­te a szob­rot a helyé­re. Azóta töme­gek zarán­do­kol­nak a cso­dák for­rá­sá­hoz, a Szűz­anyá­hoz. A magya­rok is min­dig szí­ve­sen jöt­tek, erről tanús­ko­dik egy 18. szá­za­di búcsús ének is:

 

Te is sze­gény Bűnös ember, kit Isten osto­ra ver,

Tovább gonosz­ban ne hever­gy, hanem buz­gó szív­vel jer,

Biszt­ri­cei Mári­á­hoz Olta­lom Váro­sá­hoz,

Hogy az ördög meg ne tsal­lon, löl­köd vigas­sá­gá­hoz.

Hazajáró epizódban szerepelt: