Maradék

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
1/10

Van egy apró, sajá­tos han­gu­la­tú falu a Tar­cal-hegy­ség dél­ke­le­ti csücs­ké­ben, ami­nek neve egy szó­ban min­dent elmond a sze­rém­sé­gi szór­vány hely­ze­té­ről: Mara­dék. Így hív­ják a tele­pü­lést, ahol mára 500-an marad­tak magya­rok.

A hely­bé­li ere­det­le­gen­da sze­rint a tele­pü­lés helyén vala­mi­kor réges-régen véres csa­ta dúlt, mely­nek követ­kez­té­ben kő kövön nem maradt – csak egy ház, és annak a tor­ná­ca. Ez a ház lett aztán az újjá­épí­tés alap­ja, köré épült fel a jelen­le­gi falu.

A török hódolt­ság ide­jén szin­te elnép­te­le­ne­dett Sze­rém­sé­get szerb és hor­vát tele­pe­sek lak­ták be.  Aztán  a 19. szá­zad­ban dunán­tú­li és bács­kai magya­rok érkez­tek, így hama­ro­san ők vál­tak Mara­dék leg­né­pe­sebb nem­ze­ti­sé­gé­vé.

Hazajáró epizódban szerepelt: