Maliscsák

Maliscsák

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
6/10

A három csúcs­ból álló Malis­csák magyar­ra for­dít­va kis­fi­út jelent. A Papuk-hegy­ség déli részé­nek iko­ni­kus csú­csá­ról remek kilá­tás nyí­lik a Pozse­gai-meden­cé­re. Tete­jén kilá­tó, míg olda­lá­ban egy ingye­ne­sen hasz­nál­ha­tó turis­ta mene­dék áll. A Malis­csák-kuny­hó mögött egy kis fake­resz­tet is talá­lunk, ame­lyet II. János Pál emlé­ké­re állí­tot­tak hor­vát hegy­má­szók. És ha már hegy­má­szók: a hegy nyu­ga­ti olda­la a szik­la­má­szók gya­kor­ló­te­re­pe.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a csú­cson álló kilá­tó.
Magas­ság: 732 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: Veli­ké­ről turis­ta­jel­zé­sen (3,8 km; 1 óra 50 perc; 434 méter szint­emel­ke­dés).