Magyarigen, Boroskrakkó

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
2/10

Az Ompoly és az Igen pata­ka tájé­ka sötét múlt­be­li ese­mé­nyek szem­ta­nú­ja volt. 1848-ban ren­ge­teg magyart gyil­kol­tak le itt a romá­nok pusz­tán szár­ma­zá­suk miatt. Így volt ez Magya­ri­ge­nen is, ahol 1848. októ­ber 27-én a csá­szá­ri­ak asszisz­tá­lá­sa mel­lett a román fel­ke­lők 187 magyar fér­fit végez­tek ki. Egy obe­liszk a tömeg­sír felett, ennyi az emlé­kük a római kato­li­kus temp­lom mögöt­ti tel­ken.

Magya­ri­gent egy­kor a feje­del­mi Erdély ver­sailles-nak nevez­ték. Pom­pás barokk refor­má­tus temp­lo­ma egé­szen külön­le­ges­nek szá­mít Erdély­ben.

Boroskrak­kó tör­té­ne­te össze­fo­nó­dott Magya­ri­ge­né­vel. Itt is volt vész bőven, és Krak­kó annyi­ra sem tudott talp­ra áll­ni, mint Magya­ri­gen. Az elnép­te­le­ne­dő falu, a pusz­tu­ló közös­ség jel­ké­pe a magá­ra hagy­va őrlő­dő 12. szá­za­di temp­lo­ma, és mel­let­te a ket­té­ha­sadt régi kúria. 2011-ben nem több, mint 2 magyar lel­ket szám­lál­tak meg itt. Per­sze a mai álla­pot­hoz az is kel­lett, hogy 1848 októ­be­ré­ben a magyar lakos­ság közel felét, 125 magyart végez­ze­nek ki a román parasz­tok. És az is, hogy a meg­szál­lás ide­jén, 1918-ban elko­boz­zák a magyar isko­lát.

Hazajáró epizódban szerepelt: