Magyarcsernye

Uticélok / Délvidék / Bánát

A mai napig magyar több­sé­gű tele­pü­lést 1798-ban tele­pí­tet­te Cse­ko­nics József tábor­nok, főként Sze­ged vidé­ki dohány­ker­té­szek­kel. Rövid tör­té­ne­te tele volt meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal. 1849-ben a rácok, később árvi­zek, tűz­vész, éhín­ség és kole­ra is pusz­tí­tot­ta, de talán a leg­fá­jóbb érvá­gás 1944-ben érte, ami­kor a szer­bek 14 cser­nye­it szó sze­rint agyon­ver­tek. A teme­tő­ben emlék­mű őrzi a hősök emlé­két.

A tele­pü­lé­sen meg­újult temp­lo­mot és táj­há­zat is talá­lunk, amely a magyar hagyo­má­nyok őrző­je.

Hazajáró epizódban szerepelt: