Magtár Vendégház Harsány

Magtár Vendégház Harsány

Uticélok / Anyaország

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállás: 10%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Czinege Bonifác

3555 Harsány
Magtár utca 1.
(Magyarország)

GPS: 47.9725, 20.7392

Telefonszám:

+36 20 253 1324

Weboldal:

http://magtar-vendeghaz.hu/


Ven­dég­há­zunk a Bükk lábá­nál Har­sány­ban, fes­tői kör­nye­zet­ben, 1.5 hek­tá­ron terül el. A 34 fő befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas tos­can stí­lu­sú épü­let hat apart­mant fog­lal magá­ba. Szál­lá­sunk lakó­öve­zet­ben helyez­ke­dik el, ezért nem alkal­mas zenés mulat­sá­gok lebo­nyo­lí­tá­sá­ra. A Mag­tár Ven­dég­ház Har­sány három szin­ten, hat apart­man­nal, hoz­zá­juk tar­to­zó saját für­dő­szo­bá­val, sík­kép­er­nyős TV-vel vár­ja ven­dé­ge­it. Az apart­ma­nok tera­sza­i­ról gyö­nyö­rű pano­rá­ma nyí­lik a Bükk-hegy­ség­re és a Har­sá­nyi Hor­gász­tó­ra. A kikap­cso­lód­ni vágyók önel­lá­tá­sát három jól fel­sze­relt kony­ha biz­to­sít­ja. Ven­dég­há­zunk 50 fő befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas ren­dez­vény­te­rem­mel is ren­del­ke­zik, amely egy­aránt alkal­mas csa­lá­di össze­jö­ve­te­lek, mee­tin­gek, elvo­nu­lá­sok lebo­nyo­lí­tá­sá­ra. A hely­szí­nen ingye­nes WiFi és magán­par­ko­ló áll ven­dé­ge­ink részé­re.