Magas-szikla

Magas-szikla

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
7/10

Nem illik úgy haza­men­ni egy hegy­ség­ből, hogy nem jár­tunk leg­ma­ga­sabb pont­ján. Vala­hogy így vol­tunk a Pie­ni­nek csú­csá­val, az 1050 méte­res Magas-szik­lá­val is, ame­lyet több úton is meg lehet köze­lí­te­ni. A leg­egy­sze­rűbb Nagy­ma­jor felől meg­hó­dí­ta­ni, ahon­nan 1 óra alatt jutunk fel, miköz­ben 400 méter szint­emel­ke­dést győ­zünk le. A len­gyel olda­lon lévő, szép szik­la­alak­za­ta­i­ról is neve­ze­tes Jawor­ki­ból is egy óra alatt lehet fel­ér­ni, szin­tén zöld jel­zé­sen. Érde­mes azon­ban egy fél napot is rászán­ni a hegy­csúcs­ra, amely még­is csak az ezer­éves magyar-len­gyel határ egyik iko­ni­kus pont­ja. Ez eset­ben indul­ha­tunk Erdős­ből, Hár­sád­ból vagy Nagy­hár­sas­ból is. A Pie­ni­nek ezen a déli olda­lán már meg­sze­lí­dül, kevés­bé jel­lem­zők a vad mész­kő­szir­tek, inkább juh­nyá­ja­kat látunk lege­lész­ni a gyep­ha­vas hegy­há­ton. Oda­fent­ről egész Pazar kilá­tás tárul elénk: jó idő ese­tén nem csak a Pie­ni­nek, vagy a szom­szé­dos hegy­sé­gek tárul­nak elénk, hanem a Sze­pe­si-Mag­ura mögöt­ti Magas-Tát­ra is.