Lincoln’s Rock

Uticélok / Ausztrália
Nehézségi szint:
2/10

Innen jól lát­szik, hogy a hegy­ség való­já­ban egy nagy pla­tó, ame­lyet az óce­án felé indu­ló folyók hát­rá­ló eró­zi­ó­ja szab­dalt fel, igen lát­vá­nyos völ­gye­ket kiala­kít­va. Kanyon­jai, füg­gő­le­ges szik­la­fa­lai és sűrű növény­ze­te miatt szin­te átha­tol­ha­tat­lan ren­ge­te­gén soká­ig nem is veze­tett keresz­tül út.

A Nagy Víz­vá­lasz­tó-hegy­ség­hez tar­to­zó hatal­mas kiter­je­dé­sű Kék-hegy­ség Nem­ze­ti Park­ja­i­ban szá­mos jól kiépí­tett turis­ta­ös­vény közül válo­gat­ha­tunk.

Hazajáró epizódban szerepelt: