Lajtaszentmiklós

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Laj­ta­szent­mik­lós ere­de­ti neve is „Röjt­ökör” volt, ami a „rej­tek” és az „őr” sza­vak össze­té­te­lé­re utal. A Laj­ta men­ti síkot már az Árpád-kor­ban bese­nyő határ­őrök lak­ták. Aztán a frak­nói gró­fok bir­to­ka lett, majd a 17. szá­zad­ban Ester­há­zy Lász­ló ala­pí­tot­ta a mai tele­pü­lést, hogy a bir­to­ka­i­ról szár­ma­zó ter­mé­ke­i­nek már a hatá­ron pia­cot léte­sít­sen.

Az út men­tén ma is ott áll, meg­újul­va a régi Határ­őr ház, mint tör­té­nel­mi hazánk egyik leg­nyu­ga­tibb emlé­ke. Laj­ta­szent­mik­lós ma már Bécs­új­hely elő­vá­ro­sá­nak szá­mít.

Hazajáró epizódban szerepelt: