Krizba vára

Krizba vára

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
7/10

A Per­sá­nyi-hegy­ség egyik szik­la­fo­kán a Vár­he­gyen leli a ván­dor a Bar­ca­ság egyik őré­nek marad­vá­nya­it. A vár ere­de­te két­sé­ges, egye­sek sze­rint a Német Lovag­rend épí­tet­te, így ez a híres Öltö­vé­nyi vár. Egy másik elmé­let sze­rint Hid­vé­gi Nemes Mihály épí­tet­te a 13. szá­zad­ban, de van­nak, akik azt állít­ják, hogy ez a vár egyi­ke azon erő­dít­mé­nyek­nek, ahol a pogány magyar­ság véd­te magát a keresz­tény­ség­gel szem­ben.

Kriz­ba várá­nak szik­la­or­má­ról egész Bar­ca­ság belát­ha­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: