Kőszeg

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

A tele­pü­lést a 13. szá­zad­ban a Kősze­gi csa­lád tet­te ura­dal­mi köz­pont­já­vá, majd a 1328-ben Károly Róbert kirá­lyunk­tól váro­si ran­got kapott. Ezután a város gyak­ran cse­rélt gaz­dát, egy­szer a Szent Koro­ná­ért cse­ré­be a Habs­bur­gok zálog­bir­to­ka lett.

Leg­ne­ve­ze­te­sebb épü­le­te, a nyu­ga­ti határ­vi­dé­ket nyolc évszá­za­da védel­me­ző, ma már múze­u­mi és műve­lő­dé­si célo­kat szol­gá­ló Juri­sics vár emlé­kez­tet az 1532-es világ­ra szó­ló dia­dal­ra, ami­kor is beve­he­tet­len erőd­ként fel­tar­tóz­tat­ta a Bécs ellen vonu­ló török sere­ge­ket.

Kőszeg leg­szebb része a bel­vá­ros, amely meg­őriz­te közép­ko­ri jel­le­gét. Itt talál­ha­tó a Hősök tor­nya, amit 1932-ben, az ost­rom évfor­du­ló­já­ra emel­tek.

Hazajáró epizódban szerepelt: