Kosciuszko Nemzeti Park

Uticélok / Ausztrália
Nehézségi szint:
2/10

A Kos­ci­usz­ko Nem­ze­ti Park­ban jól kiépí­tett és jel­zett ösvé­nyen, bámu­la­tos erdő­ben, bőv­ízű pata­kok men­tén kapasz­ko­dunk fel a hegy­re. A növény­vi­lág tény­leg egzo­ti­kus. A fák pél­dá­ul lát­ha­tó­an nem a lomb­ju­kat, hanem a kér­gü­ket hul­lajt­ják.

A Coo­ta­pa­tam­ba-tó egyi­ke a föld­ré­szen talál­ha­tó, gleccse­rek vissza­hú­zó­dá­sá­val kiala­kult, jég for­mál­ta öt tónak. Benn­szü­lött, abori­gi­nal ere­de­tű neve azt jelen­ti: „a hely, ahol a sas ivott.”

Az ame­ri­kai füg­get­len­sé­gi hábo­rú len­gyel hősé­ről, Tade­usz Koś­ci­usz­ko tábor­nok­ról elne­ve­zett tető­ről kör­be tekint­ve a Snowy-hegy­ség vég­te­len­nek tűnő vonu­la­tai hul­lá­moz­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: