Körösbánya

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja

Arany­ér­ce­it már a róma­i­ak bányász­ták, de a magyar kirá­lyok is szor­gos­kod­tak ásvány­kin­csei kiak­ná­zá­sá­ban. A Hunya­di csa­lád bir­to­kán maga Mátyás király is járt, aztán elaján­dé­koz­ta a Bátho­ryak­nak. 1746-tól 130 évig Zaránd vár­me­gye szék­he­lye volt. Mert bizony a tatá­rok és törö­kök is dúl­ták ren­de­sen Körös­bá­nyát, de magyar népe a leg­na­gyobb vér­vesz­te­sé­ge­ket az 1784-es és 1848-as móc­vi­dé­ki fel­ke­lé­sek alatt szen­ved­te el.

A magyar­ság egy­kor virág­zó, pezs­gő szel­le­mi köz­pont­ja, a feren­ces kolos­tor is mint­ha nyug­díj­ba vonult vol­na. A közép­kor­ban lete­le­pe­dő feren­ce­sek a mai temp­lo­mot és kolos­tort a régi helyén a 18. szá­zad­ban épí­tet­ték.

A móc­dú­lás után újjá­épí­tett egy­há­zat az 1950-es évek­ben újabb trau­mák érték: ide inter­nál­ták a feren­ces rend­tar­to­mány több tucat test­vé­rét.

Lesz még jövő­je a kolos­tor­nak, hála Böj­te Csa­ba test­vér­nek, aki gon­do­zá­sá­ba vet­te. Lehet még lel­ki köz­pont, de egy­ben az érc­hegy­sé­gi túrák bázi­sa is.

Hazajáró epizódban szerepelt: