Koltó

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
2/10

Kol­tó szín­ma­gyar tele­pü­lés. A híres som­fa, ami alatt Pető­fi köl­te­mé­nye­i­nek zöme író­dott, már elpusz­tult ugyan, de mag­já­ból új haj­tás sar­jadt, üzen­ve, hogy míg magyar él, a köl­tő vissza­tér. Az 1819-ben köz­ada­ko­zás­ból épült refor­má­tus temp­lom töb­bek között arról is híres, hogy Pető­fi és fele­sé­ge itt tar­tott a kereszt­víz alá egy kol­tói kis­lányt.  A temp­lom­mal szem­ben talál­ha­tó a Tele­ki kas­tély. A falu­ban műkö­dik a Som­fa nép­tánc­cso­port, mely­nek fia­tal tag­jai viszik tovább a hagyo­mányt.

Hazajáró epizódban szerepelt: