Klissza vára

Uticélok / Délvidék / Dalmácia
Nehézségi szint:
3/10

Béla király Dal­má­cia kapu­já­ban, a Kecs­ke és a Mos­or-hegy közöt­ti szik­la­szir­ten, a magyar-hor­vát kirá­lyok ősi fész­ké­ben, Klissza várá­ban remélt csa­lád­já­nak mene­dé­ket Batu kán pusz­tí­tó sere­gei elől. A király leá­nya, Kata­lin, itt adta vissza lel­két a Terem­tő­nek. Ám az Isten nem­csak elvesz, hanem ad is: itt szü­le­tett Mar­git. Szü­lei Isten­nek aján­lot­tak újszü­lött lányu­kat, ha meg­men­ti Magyar­or­szá­got a tatá­rok rab­igá­já­tól. Érde­kes­ség, hogy a hor­vá­tok Klisszai Szent Mar­git­ként tisz­te­lik őt.

Hazajáró epizódban szerepelt: