Kis-havas

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
2/10

A Szár­kő hegy­tömb közép­ső részét képe­ző Kis-havas tövé­ben a múlt szá­zad ele­jén kiépült üdü­lő­te­lep a bán­sá­gi ter­mé­szet­ba­rá­tok és a téli spor­to­kat ked­ve­lők egyik leg­ked­vel­tebb kirán­du­ló­he­lye.

A Kis-havas nép­sze­rű­sé­gét a Magyar Turis­ta Egye­sü­let 1914-ben meg­ala­kult Szö­rény­sé­gi Osz­tá­lyá­nak köszön­he­ti. Pedig alig 6 évük volt csak a hegy­vi­dék meg­is­mer­te­té­sé­re, hisz Tri­a­non­nak még arra is volt gond­ja, hogy meg­sza­kít­sa a hava­sok fel­tá­ró mun­ká­la­ta­it.

Hazajáró epizódban szerepelt: