Kilyén

Kilyén

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
2/10

A ma már uni­tá­ri­us hit­re tért híve­ket szol­gá­ló temp­lom fala­in kopott fres­kók őrzik egy letűnt kor­szak emlé­két. A pro­tes­tán­sok által leme­szelt közép­ko­ri fal­ké­pe­ket Husz­ka József tár­ta fel a 19. szá­zad végén. Hat évszá­zad táv­la­tá­ból ele­ve­ne­dik meg Szent Lász­ló-legen­dá­ja. A másik fal­sáv­ban Jézus éle­té­nek jele­ne­tei tűn­nek elő.

1977-ben egy föld­ren­gés súlyos káro­kat oko­zott a temp­lom­ban, de Isten meg­in­gat­ha­tat­lan házát a ’90-es évek­ben sike­rült hely­re­ál­lí­ta­ni.

Hazajáró epizódban szerepelt: