Kerka Nemzeti Park

Uticélok / Délvidék / Dalmácia

Kirán­du­ló­ha­jó­ra száll­va Közép-Dal­má­cia leg­na­gyobb folyó­ján, a Ker­kán, mely olyat alko­tott Knin­től idá­ig, hogy 1985-ben  Nem­ze­ti Park­ká nyil­vá­ní­tot­ták karszt­vi­dé­két. A Diná­ri-hegy­ség­ben ere­dő folyó, szik­la­fa­lak között víz­esé­se­ket, tava­kat alko­tó 72 km-es útja végén tor­kol­lik az Adri­ai-ten­ger­be. Leg­szebb sza­ka­sza rej­ti Euró­pa egyik kiemel­ke­dő madár­élő­he­lyét, 10 hal­fa­ja pedig a vilá­gon egye­dül itt talál­ha­tó.

A Skra­di­ni Nagy-víz­esés, a Ker­ka leg­hosszabb zuha­tag­ja. A víz­ből leüle­pe­dett kőzet, a mész­tu­fa gya­ko­ri jelen­ség a diná­ri karszt fel­szí­ni víz­fo­lyá­sa­i­ban, de rit­kán épít olyan pom­pás víz­esé­se­ket, mint ami­lye­ne­ket itt, a Ker­ka folyón. Ezen a 400 méter hosszú és 100 méter szé­les sza­ka­szon 17 lép­csőn zuhog alá, össze­sen 47 méter szint­kü­lönb­sé­get leküzd­ve.

Egyik fel­sőbb lép­cső­je men­tén 1875-ben kilá­tó épült, ahon­nan Ferenc József csá­szár és fele­sé­ge, Sis­sy király­né cso­dál­ták a Ker­ka hab­für­dő­jét.

A folyón ma is műkö­dő vízi­mal­mok a 19. szá­zad­ban főleg gabo­na­őr­lő­ként szol­gál­tak.

A monar­chia korát idé­zi a Ker­ka víz­erő­mű is, amely 1895-ben kezd­te meg műkö­dé­sét, mind­össze két nap­pal Tes­la Nia­ga­ra víz­esé­sen talál­ha­tó áram­fej­lesz­tő­jé­nek meg­nyi­tá­sa után.

A fel­duz­zasz­tott Ker­ka köze­pén talál­ha­tó Viso­vac-szi­get. Az 1440-es évek­ben épí­tet­ték a feren­ce­sek a Kegyel­mes Anya kolos­tort és a Szűz­anya temp­lo­mot. Azóta rend­sze­re­sek a zarán­dok­la­tok a szi­get­re.

A folyó eget verő mész­tu­fa szik­la­fa­lak közé vájt kanyon­já­ba emel­ke­dünk fel­fe­lé. A hosszú falép­cső egy kilá­tó­hoz vezet.  A kanyon e töl­csér­ként szét­te­rü­lő részét a dal­mát nép­nyelv csak Nyak­lánc­nak neve­zi.

Hazajáró epizódban szerepelt: