Keresztény-havas csúcs és a Julius Römer menedékház

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
5/10

A XIX. szá­zad­ban fel­len­dü­lő ter­mé­szet­já­rás 1880-ban nyert szer­ve­zett for­mát, ami­kor szász turis­ták Nagy­sze­ben­ben meg­ala­kí­tot­ták a Sieben­bür­g­is­cher Kar­pa­ten Vere­int. Az egye­sü­let hamar fel­vi­rá­goz­tat­ta a dél-erdé­lyi turis­ta­éle­tet. Aztán jött 1945, s az új hata­lom tör­vé­nyen kívül helyez­te az SKV‑t, mene­dék­há­za­it pedig álla­mo­sí­tot­ta. Fél évszá­za­dos kény­szer­szü­net után Sze­ben­ben, majd Bras­só­ban is újjá­ala­kult a szá­szok Kár­pát Egye­sü­le­te, sőt, itt a Keresz­tény-hava­son még egy­ko­ri mene­dék­há­zu­kat, a Juli­us Röm­er hütt­ét is sike­rült vissza­sze­rez­ni­ük.

A mene­dék­ház­tól alig fél­órás túra vezet a Keresz­tény-havas csú­csá­ra, aho­vá kike­rül­tek a turis­tá­kat tájé­koz­ta­tó táb­lák. Innen gyö­nyö­rű pano­rá­ma nyí­lik a Bucsecs­ra, a Baj-havas­ra, Nagy­kó-havas­ra, Csu­kás­ra, a hát­tér­ben pedig a Bar­ca-mező, a Bodo­ki-hava­sok és a Per­sá­nyi-hava­sok nyúj­ta­nak cso­dá­la­tos lát­ványt.

Hazajáró epizódban szerepelt: