Kéménd

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
1/10

A magá­ra hagyott kémén­di refor­má­tus temp­lom úgy tűnik győ­ze­lem­re áll az elmú­lás elle­ni küz­de­lem­ben. Tete­je 1999-ben besza­kadt, de kolozs­vá­ri magyar fia­ta­lok össze­fo­gá­sá­val sike­rült meg­men­te­ni a pusz­tu­lás­tól. És ahogy az ég elvett, úgy adott is vala­mit: a mennye­zet besza­ka­dá­sa után a vako­lat alól közép­ko­ri fal­fest­mé­nyek buk­kan­tak elő. Ha kopot­tan is, de szem­be néz velünk a falak­ról Szent Ist­ván, Szent Imre és Szent Lász­ló a 15. szá­zad­ból. Szem­be meg maga a pokol ele­ve­ne­dik meg egy évszá­zad­dal korább­ról.

Élő gyü­le­ke­zet híján ezen a tájon régi sír­kö­vek fel­ira­tai idé­zik a magyar múl­tat.

Hazajáró epizódban szerepelt: