Kelnek

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

Kel­nek is ősi szé­kely tele­pü­lés. Érde­kes­ség, hogy a 12. szá­zad­ban innen átte­le­pült szé­ke­lyek ala­pí­tot­ták Sep­si­kál­no­kot.

Kel­nek ősi temp­lo­mát a tele­pü­lés szász elöl­já­ró csa­lád­ja, a Kel­ne­ki­ek jelen­tős kővár­rá bőví­tet­ték. A ket­tős védő­fal­lal körül­vett erős­ség ellen­állt Mihály vaj­da és a tatá­rok ost­ro­ma­i­nak is, de a követ­ke­ző szá­za­dok pusz­tí­tó árjai és az etni­kai föld­ren­gé­sek meg­ren­dí­tet­ték Kel­ne­ket. Ma már az eltűnt szé­ke­lyek és szá­szok után las­san a romá­nok is kisebb­ség­be kerül­het­nek…

Hazajáró epizódban szerepelt: