Karcfalva

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Csík­nagy­bol­dog­asszony. A fényes közép­kort idé­zi e szép név, ami­kor Karc­fal­va mint járá­si szék­hely Jenő­fal­vá­val, Dán­fal­vá­val és Mada­ras­sal egy köz­sé­get alko­tott.

Karc­fal­va egy­ko­ri köz­pon­ti sze­re­pé­ről mesél­nek váro­si­as jel­le­gű épü­le­tei is. A négy falu 15. szá­za­di közös vár­temp­lo­má­nak magas, lőré­ses vár­fa­la jel­zi: nem­csak a hit fel­leg­vá­ra volt, de a tatár-török hadak betö­ré­sei ide­jén is mene­dé­ket nyúj­tott. A 18. szá­zad­ban jócs­kán átala­kí­tot­ták, de szen­té­lye átörö­kí­tett vala­mit abból a ragyo­gó kor­ból, amit a góti­ka fémjel­zett.

Hazajáró epizódban szerepelt: