Kalotaszentkirály

Uticélok / Erdély / Kalotaszeg
Nehézségi szint:
3/10

A Bán­ffyak egy­ko­ri ura­dal­ma, és a Fel­sze­gi-meden­ce köz­pont­ja Kalo­ta­szent­ki­rály. Az Árpád-kori tele­pü­lés a Kalo­ta patak part­ján fek­szik. A tör­té­ne­lem ren­de­sen meg­pró­bál­ta a falut.  A tatá­rok, majd a törö­kök pusz­tí­tot­tak, de a leg­na­gyobb vesze­de­lem az 1848-as sza­bad­ság­harc során érte, ami­kor a havas­ról lezú­du­ló oláh kóbór­csa­pa­tok mód­sze­re­sen fel­éget­ték az összes házat, a temp­lom­mal együtt. Aztán Trin­anon Romá­ni­á­hoz csa­tol­ta, majd 1940-ben a bécsi dön­tés­sel Észak-Erdély határ­te­le­pü­lé­sé­vé vált. Míg­nem 1944-ben a bevo­nu­ló román csa­pa­tok miu­tán a paró­kia udva­rán eléget­ték a falu írá­sos emlé­ke­it, hosszú évti­ze­de­kig meg­pe­csé­tel­ték a sor­sát. A tele­pü­lés köz­pont­já­ban közép­ko­ri ere­de­tű refor­má­tus erőd­temp­lom maga­so­dik.

Hazajáró epizódban szerepelt: