Kabold

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Kabol­don ami­lyen fényes a vár­kas­tély, olyan kísér­te­ti­es múlt­tal ren­del­ke­zik.  A tatár­já­rás előtt a sop­ro­ni Pósa gróf épít­tet­te erős­sé­get 1529-ben lerom­bol­ta a török, később a 17. szá­zad­ban bir­to­kos Kéry csa­lád épít­tet­te át. 1670-ben Zrí­nyi Péter és Frange­pán Ferenc Bécs­be tart­va, hogy a csá­szár­nál tisz­táz­zák a Wes­se­lé­nyi össze­es­kü­vés­ben ját­szott sze­re­pü­ket, e vár­ba tér­tek be.

A vár ura, Kéry Ferenc elárul­ta és fel­ad­ta Bécs­nek ven­dé­ge­it. A csá­szár ezt az áru­lást is gró­fi cím­mel jutal­maz­ta. A török meg – e szá­má­ra cse­kély inter­mez­zo után – 1683-ban fog­ta magát és újra lerom­bol­ta a kas­télyt. Aztán ki másé, mint az Ester­há­zy­a­ké lett, akik újjá­épít­tet­ték és egé­szen 1963-ig bir­to­kol­ták. Akkor­ra már úgy lerom­lott az álla­po­ta, hogy lebon­tá­sán gon­dol­koz­tak, de egy oszt­rák csa­lád az utol­só pil­la­nat­ban meg­vá­sá­rol­ta és újjá­épí­tet­te a legen­dás víz­ivá­rat.

Hazajáró epizódban szerepelt: