Jasztrebarszka

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
2/10

A város rövi­dí­tett neve meg azért lett Jas­ka, mert a közép­kor­ban a latin nyel­vű okle­ve­lek­ben elő­sze­re­tet­tel rövi­dí­tet­ték le a bonyo­lul­tabb ide­gen neve­ket. Ez a város­ka is IV. Bélá­nak köszön­het­te sza­bad kirá­lyi váro­si joga­it. Itt talál­ha­tó az Erdődy csa­lád ódon vár­kas­té­lya, mely­nek a meg­ko­pott falán fel­sej­lő emlék­táb­la Erdődy Tamás hor­vát bánt örö­kí­ti meg, aki 1592-ben kiala­kí­tot­ta a vár­kas­tély mai képét.

Hazajáró epizódban szerepelt: