Homoródkeményfalva és Homoródfürdő

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

A falu házai talán a leg­hűbb módon őrzik a hagyo­má­nyos Homo­ród men­ti népi épí­té­szet jegye­it. Miu­tán peri­fé­ri­á­ra került, nagyon sokan elván­do­rol­tak innen, alig 150 lélek maradt a falu­ban.

Kemény­fal­vá­tól észak­ra még vad­re­gé­nye­seb­bé válik a für­ge Kis-Homo­ród völ­gye. Itt érjük el Homo­ród­für­dőt. A homo­ró­di gyógy­vi­zet már a róma­i­ak is ismer­ték. A für­dő a 19. szá­zad­ban indult fej­lő­dés­nek, ami­kor a bor­víz­for­rá­so­kat köpü­be fog­lal­ták, s kör­nyé­kü­ket elkezd­ték kiépí­te­ni: gom­ba­mód nőt­tek ki a vil­lák, étter­mek és sétá­nyok az erdei kör­nye­zet­ben. A kom­mu­niz­mus ide­jén aztán a nya­ra­ló­kat és gyógy­für­dő­ket álla­mo­sí­tot­ták. Ma már csak árnyé­kuk régi önma­guk­nak, de azért a fej­lő­dés is meg­in­dult, amit a sípá­lya, a lovar­da és a sza­bad­idő­köz­pont fém­je­lez­nek.

A leg­is­mer­tebb for­rás, a Lobo­gó, szén­sa­vas, vasas vize kimon­dot­tan egész­sé­ges és jóízű. Régen még palac­koz­ták is. Igaz, ma is, csak saját cél­ra.

A gyógy­vi­ze­ket nem­csak meg­in­ni, de ben­nük für­dőz­ni is hasz­nos dolog, főleg a szív és érrend­sze­ri beteg­sé­gek­ben szen­ve­dők­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: