Holló-kő (Pieninek)

Holló-kő (Pieninek)

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
6/10

A Pie­ni­nek egyik leg­szebb kilá­tást nyúj­tó hágó­já­ban, az Erdős és Nagy­hár­sas köz­ti átjá­ró­ban szem­lé­lőd­ve lát­vá­nyos szik­la­szir­ten akad­hat meg az uta­zó sze­me. Észa­ki irány­ban a hazánk egy­ko­ri ter­mé­sze­tes hatá­rát alko­tó Kis-Pie­ni­nek főge­rin­ce húzó­dik, mely­nek jel­leg­ze­tes, vár­rom­ra emlé­kez­te­tő mész­kő­or­ma, a Hol­ló-kő kiemel­ke­dik a hegy­ség lan­kás hul­lá­ma­i­ból. A helyi mon­da­vi­lág úgy tart­ja, a Hol­ló-kő alatt rej­te­ge­tik a Vörös­ko­los­tor­ba veze­tő keres­ke­del­mi úton össze­ra­bolt kin­cse­ket.

Amennyi­ben ennek utá­na aka­runk jár­ni, a hágó­ból a sár­ga jel­zé­sen egy óra alatt érhet­jük el a főge­rin­cet, ame­lyen bal­ra for­dul­va mász­hat­juk meg a fes­tői szik­lát. Turis­ta­jel­zés nem vezet a 843 méter magas csúcs­ra, amely észa­ki irány­ba 50 méte­res szik­la­fal­lal sza­kad le. A csúcs­ról észa­ki irány­ba, a Koro­na-hegy felé nyí­lik szép kilá­tás, de ha tel­jes pano­rá­mát sze­ret­nénk, akkor a szom­szé­dos Magas-hegyet (900 m) is érde­mes meg­mász­ni.