Hétlétra vízesés

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
4/10

A Bras­sói Turis­ta Egye­sü­let lel­kes tag­jai 1929-ben tár­ták fel a Sza­bo­nya-patak fel­ső folyá­sá­nak varázs­la­tos szik­la-völ­gyét, majd a követ­ke­ző évben ki is épí­tet­ték a Hét­lé­t­rát. A ter­mé­sze­ti cso­dát a sebe­sen alá­zú­du­ló patak­nak köszön­het­jük, ami sza­bá­lyo­san ket­té­vág­ta a gigan­ti­kus szik­la­töm­böt, kiala­kít­va a 160 méter hosszú, igen szűk és mere­dek mész­kő­szur­do­kot. A dübör­gő víz a hét egy­mást köve­tő lép­csőn össze­sen mint­egy 60 métert esik.

Hazajáró epizódban szerepelt: