Hertelendyfalva

Uticélok / Délvidék / Bánát
Nehézségi szint:
2/10

Pan­cso­va köze­lé­ben a buko­vi­nai szé­ke­lyek tele­pü­lé­sei hor­doz­zák a magyar­sá­got. A madé­fal­vi vesze­de­lem elől Mold­vá­ba, majd Buko­vi­ná­ba mene­kült szé­ke­lyek 1883-ban végül ide­lent a déli vége­ken talál­ták meg vég­le­ges ott­ho­nu­kat. Her­te­lendy­fal­va nevét Toron­tál vár­me­gye akko­ri főis­pán­já­ról Her­te­lendy József­ről kap­ta. Refor­má­tus temp­lo­ma 1902-ben épült, ami a Kár­pát-meden­ce leg­dé­leb­bi kál­vi­nis­ta isten­há­za.

Az új hazá­ba tele­pült szé­ke­lyek­nek, akár csak ősi föld­jü­kön, itt is kemé­nyen meg kel­lett küz­de­ni a fenn­ma­ra­dá­sért. Hitü­ket meg­tart­va sike­rült meg­őriz­ni­ük iden­ti­tá­su­kat is.  Hogy mennyi­re ragasz­kod­nak gyö­ke­re­ik­hez, erre utal a her­te­lendy­fal­vi közös­sé­gi ház előtt álló szé­kely­ka­pu is.

Hazajáró epizódban szerepelt: