Herkulesfürdő

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
2/10

A Cser­na-völ­gyé­nek össze­tört ékszer­do­bo­za Her­ku­les­für­dő. Ter­mál­vi­zes for­rá­sa­it már a róma­i­ak is ismer­ték. A für­dő­vá­ros az 1850-es évek­ben indult fej­lő­dés­nek, ami­kor Ferenc József is itt járt, és meg­em­lí­tet­te, hogy a Cser­na-völ­gyé­ben talál­ha­tó Euró­pa leg­szebb üdü­lő­he­lye. Fény­ko­rát a Monar­chia ide­jén élte.

Tehe­tet­len düh fog­ja el az embert, ami­kor szem­be­sül a Monar­chia euró­pai hírű für­dő­vá­ro­sá­nak sor­sá­val. A béke­idő­ket idé­ző palo­ták, a meleg vizes for­rá­sok táp­lál­ta gyógy­für­dők apo­ka­lip­ti­kus képet mutat­nak. Aki nem érti, vagy nem érzi Tri­a­non fáj­dal­mát, néz­ze meg a régi képes­la­po­kat Her­ku­les­für­dő­ről, aztán jöj­jön el ide, és lép­jen be mond­juk a Sza­páry für­dő­vil­lá­ba. Tapasz­tal­ja meg sze­mé­lye­sen a két világ kont­raszt­ját. Ez van, ami­kor vala­ki­nek az ölé­be hull egy cso­da, de nem tud vele mit kez­de­ni, mert érdem­te­le­nül jutott hoz­zá. Az új gaz­dák nem tud­tak mit kez­de­ni a für­dő­hely varázs­la­tá­val. Nekik a bal­ká­ni stí­lus kel­lett és a szoc­re­ál.

Hal­vány remény­su­gár­ként süt be a Cser­na-völ­gyé­be, hogy egy-két régi vil­lát már tata­roz­nak, csak remél­het­jük, hogy jó kezek­be kerül­nek. Meg­úju­ló­ban van a Ferenc József kirá­lyi lak­osz­tá­lyá­nak helyet adó József udvar is.

Szem­ben ott sirat­ja a múl­tat Sis­si egy­ko­ri szál­lás­he­lye, az 1875-ben emelt Erzsé­bet vil­la.

És hol van­nak már a höl­gyek és urak, akik, ha hideg idő volt, eze­ken a zárt folyo­só­kon köz­le­ked­tek a gyógy­für­dők és a kör­nye­ző szál­lo­dák között…

A haj­da­ni pom­pás palo­ták övez­te Her­ku­les téren, a gyógy­for­rá­sok iste­ne, az 1847-ben ágyú­a­cél­ból öntött Her­ku­les szo­bor is tehe­tet­le­nül figye­li, hogy vál­to­zik körü­löt­te a világ.

A magyar idők jele az 1836-ban épült római-kato­li­kus temp­lom is.

Hazajáró epizódban szerepelt: