Havasrekettyei-vízesés

Uticélok / Erdély / Kalotaszeg
Nehézségi szint:
5/10

A Havas­re­kettyei-víz­esés mint­egy 30m magas­ság­ból, 4–5 méter szé­le­sen, fátyol­sze­rű­en zuhog alá, télen-nyá­ron felejt­he­tet­len benyo­mást téve a szem­lé­lő­jé­re. Az egész Erdé­lyi-szi­get­hegy­ség leg­na­gyobb hoza­mú víz­esé­se mél­tán a kör­nyék egyik leg­ked­vel­tebb lát­vá­nyos­sá­ga. Az ide veze­tő, nyár­idő­ben autó­val is jól jár­ha­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: