Háromkút, Melegvíz-forrás

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék

A Feke­te-Hagy­más árnyé­ká­ban, a Kis-Békás patak men­tén elte­rü­lő Három­kút a legel­te­tő gyi­me­si csán­gó magya­rok nyá­ri szál­lás­he­lye­i­ből ala­kult ki a 19. szá­zad­ban. A falu­ban nincs se orvos, se pap, de van egy kis temp­lom, amit 1950-ben egy rom­la­do­zó ház­ból ala­kí­tot­tak ki. És hála a határ­ta­lan össze­fo­gás­nak, a tűz­vész­ben elpusz­tult isko­la is fel­tá­madt pora­i­ból, hogy meg­szé­pül­ve szol­gál­ja a magya­rul tanu­ló nebu­ló­kat.

A táj zord, de ragyo­gó is egy­ben. Így az élet is nehéz, de szép ben­ne. Itt a mun­ka­hely és az ott­hon egy és ugyan­az: maga a ter­mé­szet. Régeb­ben főleg faki­ter­me­lés­ből, éltek a három­kú­ti­ak, ma már inkább a saját lege­lő­i­ken és föld­je­i­ken kama­toz­tat­ják hagyo­má­nyos öko­ló­gi­ai tudá­su­kat.

Az esz­kö­zök már moto­ri­zál­tak, de a hagyo­má­nyos gaz­dál­ko­dás for­mái meg­ma­rad­tak, s ez az élet­mód rög­höz köti az embert.

Három­kút leg­je­len­tő­sebb for­rá­sa a Feke­te-Hagy­más lábá­nál fel­szín­re törő Meleg-for­rás, amely nevé­hez hűen télen sem fagy be.

Hazajáró epizódban szerepelt: