Hadad

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
2/10

Az Árpád-kori Hadad a közép­kor­ban a vidék leg­fon­to­sabb, mező­vá­ro­si ran­gú tele­pü­lé­se volt, a Jakcs csa­lád várá­val, mely­nek már nyo­ma sincs a falu felett.

Már csak azért sem, mert miu­tán a 16. szá­zad­ban a Jak­csok kihal­tak, a bir­tok urai a Wes­se­lé­nyi­ek let­tek, akik a vár köve­i­ből kas­télyt épí­tet­tek. Az ura­da­lom egé­szen a II. világ­há­bo­rú­ig a csa­lád tulaj­do­ná­ban maradt, aztán a kom­mu­nis­ta rend­szer­ben a helyi tanács köl­tö­zött be az ódon falak közé. A Wes­se­lé­nyi örö­kö­sök 2007-ben kap­ták vissza a műem­lék épü­le­tet, aztán úgy dön­töt­tek, áru­ba bocsát­ják örök­sé­gü­ket.

De van itt Hada­don egy másik kas­tély is. Ezt is a Wes­se­lé­nyi­ek épí­tet­ték 1800 kör­nyé­kén. Később háza­so­dás után a Német­or­szág­ból jött gróf Dégen­feld csa­lád tulaj­do­ná­ba került. Ám hiá­ba segí­tet­ték ado­má­nyok­kal a bir­to­ka­i­kon lévő fal­vak temp­lo­ma­it és isko­lá­it, 1945-ben nekik is men­ni­ük kel­lett. A 2006-ban vissza­szer­zett kas­télyt gróf Dégen­feld Pál a Refor­má­tus Egy­ház­ke­rü­let gond­ja­i­ra bíz­ta, hogy tölt­sék meg újra magyar élet­tel.

Hada­don a II. Szé­kely had­osz­tály­nak is jutott egy emlék­osz­lop. Azok­nak a hős hon­vé­dek­nek a dicső­sé­gét hir­de­ti, akik a kör­nyé­ken har­col­tak az 1918-ban Erdély­re törő román csa­pa­tok ellen.

Hazajáró epizódban szerepelt: