Gyergyószentmiklós

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
2/10

A zárt hegy­kö­zi meden­ce kele­ti pere­mén fek­vő Gyer­gyó­szent­mik­lós sok­évi átlag hőmér­sék­le­te alig éri el az 5 fokot. Ebben a klí­má­ban edző­dik több mint 20 ezer túl­nyo­mó több­sé­gé­ben magyar lakó­ja. A főte­ret Szent Mik­lós szob­ra éke­sí­ti. Bel­vá­ro­sá­nak épí­té­sze­ti emlé­kei az örmé­nyek stí­lu­sát tük­rö­zi. A főté­ren két temp­lom talál­ha­tó, a refor­má­tus és a kato­li­kus. A Magyar Kirá­lyi Líce­um 1903-ban épült, a fel­irat a mai napig meg­ta­lál­ha­tó a hom­lok­za­tán. A főté­ren egy fa lát­ha­tó, ami­re az elszár­ma­zott, majd vissza­tért gyer­gyó­i­ak tet­ték fel név­je­gyü­ket.

Hazajáró epizódban szerepelt: