Gyergyóholló

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
2/10

Görön­gyös út vezet Szé­kely­föld észa­ki csücs­ké­be, a Kis-Besz­ter­ce völ­gyé­ben szét­szórt házi­kók­ból álló Gyer­gyó­hol­ló­ba. A Besz­ter­cei-hava­sok ren­ge­teg erdő­i­vel övez­te vidé­ket, ami egy­kor Mold­va és Erdély hatá­ra, a sen­ki föld­je volt, a Gyer­gyó­ból kiraj­zott szé­ke­lyek népe­sí­tet­ték be. A 18. szá­zad­ban fon­tos állo­má­sa volt a folyón Mold­va felé fát és bor­vi­zet szál­lí­tó tuta­jok­nak. Kevés művel­he­tő föld­da­rab­ja­in ma is seré­nyen gaz­dál­kod­nak. Az állat­tar­tás mel­lett a falu­tu­riz­mus­ra is kivá­ló­ak a regé­nyes vidék adott­sá­gai. Hol­ló már igen­csak Szé­kely­föld perem­vi­dé­ke, így a Tri­a­non előtt még fél­ez­res kato­li­kus magyar közös­sé­ge mára alig 100 lélek­re apadt.

Hazajáró epizódban szerepelt: