Görgényüvegcsűr

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
2/10

A Gör­gény jobb olda­li mel­lék­ága, a Kásva-patak völ­gyé­nek fel­ső részén fek­szik Gör­gény­üveg­csűr. Régen itt csak erdő­sé­gek vol­tak, aztán tör­tént, hogy a kör­nyék bir­to­ko­sa, ifjabb Bor­nem­issza János báró 1760 körül egy német barát­já­val a ren­ge­teg­ben vadász­va kvar­cot talál­tak. Miu­tán bükk­fa is volt bőven a kör­nyé­ken, a báró úgy dön­tött, üveg­hu­tát léte­sít. Jöt­tek is csa­lá­dos­tul az üveg­fú­vó­mes­te­rek, Mor­va­or­szág­tól Német­or­szá­gon át Itá­li­á­ig. Ők vol­tak az első lakói a tele­pü­lés­nek, ami 1847-ben lett önál­ló köz­ség. Bor­nem­issza báró­nak mun­ká­sai lel­ki és szel­le­mi éle­té­re is volt gond­ja, 1781-ben faká­pol­nát épít­te­tett, ami helyén 100 évvel később épült fel a mai temp­lom. 1872-ben isko­la is épült. Előt­te a park­ban, Erzsé­bet király­né haj­da­ni emlék­mű­ve áll a két világ­há­bo­rú áldo­za­ta­i­nak a nevé­vel.

Hazajáró epizódban szerepelt: