Görgényszentimre

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
2/10

Egy marok­nyi magyar él Gör­gény­szent­im­rén is. Van miből táp­lál­koz­ni­uk, hisz a kirá­lyi vár alatt kiala­kult tele­pü­lés a közép­kor­tól egé­szen a 19. szá­za­dig mező­vá­ros, és soká­ig a gör­gé­nyi ura­da­lom szék­he­lye volt. A kör­nyék erdői min­dig is bővel­ked­tek nagy­va­dak­ban. A lerom­bolt vár köve­i­ből épült kas­tély II. Rákó­czi György erdé­lyi feje­de­lem­sé­ge ide­jén már jeles vadá­sza­tok köz­pont­ja volt. A 18. szá­zad­ban a Bor­nem­issza csa­lád átépí­tet­te, 1848-ban a romá­nok fel­dúl­ták, majd a hely­re­ál­lí­tás után, 1881-ben Habs­burg Rudolf trón­örö­kös vadász­kas­té­lya lett.

A mil­len­ni­um ide­jén épült kato­li­kus temp­lom előtt Szent Imre szob­ra emlé­kez­tet a falu védő­szent­jé­re. A refor­má­tus temp­lo­ma a leg­ré­geb­bi. Szent helye­ik még itt van­nak, de az elván­dor­lás, az asszi­mi­lá­ció és a magyar nyel­vű okta­tás meg­szű­né­se miatt a magya­rok szá­ma erő­sen lecsök­kent.

Hazajáró epizódban szerepelt: