Galambóc

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
2/10

A Vas­ka­pu őre Galam­bóc, ami­ért folya­ma­tos küz­de­lem zaj­lott a magya­rok, a szer­bek és a törö­kök között. Aztán ami­kor a török már Szer­bi­át dúl­ta és a Magyar Király­ság déli hatá­ra­it fenye­get­te, 1426-ban Zsig­mond kirá­lyunk kény­te­len kel­let­len csak meg­egye­zett Lázá­re­vics Ist­ván szerb des­po­tá­val. Nán­dor­fe­hér­vár és Galam­bóc a kirá­lyé lett, cse­ré­be Bran­ko­vics György szerb hatal­má­nak elis­me­ré­sé­ért. Ám Bran­ko­vics fel­rúg­va a szer­ző­dést a török kezé­re jut­tat­ta a várat. Mit volt mit ten­ni, Zsig­mond a szem­köz­ti Lász­ló­vár­ból ost­ro­mot veze­tett Galam­bó­cért. A csa­ta főhő­se végül Roz­go­nyi Ist­ván teme­si főis­pán fele­sé­ge, Cecí­lia lett, aki hajók­kal men­tet­te ki a halál­ból a királyt és fér­jét.

Hazajáró epizódban szerepelt: