Fugad

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
2/10

„Nem él már itt magyar, s a fuga­di Bán­ffy csa­lád ősi kas­té­lya is magá­nyo­san düle­de­zik…” – gon­dol­hat­nánk lemon­dó­an Fuga­d­ról, ha 2005-ben egy buda­pes­ti fia­tal­em­ber nem gon­dolt vol­na egy nagyot és fel­ad­va fővá­ro­si éle­tét, nem köl­tö­zött vol­na vissza ősei föld­jé­re. De Bán­ffy Far­kas úgy dön­tött, hogy haza­tér és vissza­szer­zi csa­lád­ja évszá­za­dos kas­té­lyát és bir­to­ka­it.

Hazajáró epizódban szerepelt: