Fraknó

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

A 14. szá­zad­ban épí­tet­ték a Nagy­mar­to­ni gró­fok. Ám idő­vel a csa­lád kicsa­pon­gó élet­mód­ja fel­emész­tet­te a vagyo­nu­kat, előbb Habs­burg zálog lett Frak­nó, majd Mátyás kirá­lyun­ké. Aztán 1491-ben ismét Auszt­ria ölel­te keb­lé­re, jó 135 esz­ten­de­ig. Sem a török, sem Bocs­kai, sem Beth­len hadai nem tud­ták beven­ni. Már csak azért sem, mert az Ester­há­zy­ak rend­re a csá­szár olda­lá­ra áll­tak. A hála nem is maradt el. Ami­kor a vidé­ket vissza­csa­tol­ták Magyar­or­szág­hoz, 1626-ban Ester­há­zy Mik­lós a frak­nói gró­fi cím mel­lé örök ado­mányt is nyert a bir­tok­ra. Ő épí­tet­te át az ősi erő­döt díszes palo­tá­vá, 1637-ben, majd a nagy­sza­bá­sú átala­kí­tást fia, Ester­há­zy Pál her­ceg fejez­te be. Azóta az Esz­ter­há­zy­ak bir­to­ka a palo­ta, amely a Habs­burg-hű csa­lád mesés vagyo­ná­ról és ősök irán­ti tisz­te­le­té­ről árul­ko­dik.

A vár­ká­pol­nát 1642-ben szen­tel­ték fel. Fres­kói itá­li­ai mes­te­rek keze mun­ká­ját dicsé­rik.

A ter­mek­ben a csa­lád és a nem­zet őse­it és hőse­it fel­vo­nul­ta­tó fest­mé­nyek díszí­tik a fala­kat.

A csa­lá­di fegy­ver­tár hatal­mas gyűj­te­mé­nye az Esz­ter­há­zy her­ce­gek négy évszá­za­dos had­tör­té­ne­ti hagyo­má­nya­i­ról mesél. Főleg a törö­kök, de a poro­szok és a fran­ci­ák ellen is kemény har­co­kat vív­tak, és olyan is elő­for­dult, 1652-ben Nagy­ve­ze­kény­nél, hogy egyet­len csa­tá­ban négy Ester­há­zy fiú vesz­tet­te éle­tét.

A törö­k­el­le­nes har­cok­ra emlé­kez­tet az egyik csa­ta alkal­má­val zsák­má­nyolt török had­ve­zé­ri sátor is.

Frak­nó vára őrzi Magyar­or­szág leg­ré­gebb­ről fenn­ma­radt koro­ná­zá­si zász­la­ját is, amit 1618-ban fes­tet­tek selyem­re, ami­kor Ester­há­zy Mik­lós II. Fer­di­nánd koro­ná­zá­sá­ra vit­te.

A vár ad helyet a csa­lád gaz­da­sá­gi éle­té­ről tanús­ko­dó levél­tár egy részé­nek is.

A palo­ta egé­szen kivé­te­les műtár­gya­kat rejt. Az ezüst terem­ben pél­dá­ul Euró­pa egyik leg­ré­gibb és leg­na­gyobb ezüst dísz­bú­tor gyűj­te­mé­nye ragyog.

Frak­nó falai őrzik ara­nyo­zott kötés­ben Ester­há­zy Pál 1687-es her­ce­gi ado­mány­le­ve­lét is.

Az Ester­há­zy­ak még ebben a pom­pás kör­nye­zet­ben sem érez­ték elég­gé ott­hon magu­kat, így végül leköl­töz­tek a kényel­me­sebb kis­mar­to­ni kas­té­lyuk­ba.

Hazajáró epizódban szerepelt: