Fertőszéleskút

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Itt, a pati­nás falu köz­pont­já­ban maga­so­dik a 16. szá­zad­ban épült legen­dás Török-torony. Az épít­mény­ből egy­ko­ron a közel­gő ellen­sé­get vizs­lat­ták ele­ink, de arról is neve­ze­tes, hogy 1681-ben e falak között őriz­ték a Magyar Szent Koro­nát. A toronnyal szem­be­ni épü­let­ben pedig nem más, mint Beth­len Gábor erdé­lyi feje­de­lem szállt meg, miköz­ben Bécs­be tar­tott, nem bará­ti láto­ga­tás­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: