Fertőboz

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Ami­kor a napó­le­o­ni hábo­rúk sze­lei meg­le­gyin­tet­ték hazánk nyu­ga­ti vége­it, 1800-ban Sop­ron­ba érke­zett a had­se­reg főpa­rancs­no­ka, Magyar­or­szág nádo­ra, József főher­ceg. S ha már itt járt, körül is nézett Cenk vidé­kén gróf Szé­ché­nyi Ferenc invi­tá­lá­sá­ra. Több­ször fel­jöt­tek a bozi magas­lat­ra is, a Fer­tő mosoly­gó tájé­ká­ban gyö­nyör­köd­ni. A láto­ga­tá­sok emlé­ké­re Szé­ché­nyi Ferenc 1802-ben kilá­tót emel­te­tett. A Glori­et­te fénye meg­ko­pott már, de a Fer­tő vidé­ke ma is ugyan­úgy ragyog, mint régen.

Hazajáró epizódban szerepelt: