Felsőszinevér

Felsőszinevér

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
2/10

A Gor­gá­nok hegyei ölel­te völgy­be a mai Fel­ső­szi­ne­vér­re a 17. szá­zad­ban tele­pí­tet­ték az első boj­kó ruszi­no­kat. A helyi közös­ség a régi rend sze­rint éli éle­tét e mesés kör­nye­zet­ben, távol a világ szem­fény­vesz­té­sé­től. Itt aztán nem a leg­újabb kütyük kötik le az embe­rek éle­tét. A moni­to­rok előtt gör­nye­dő vir­tu­á­lis ten­gő­dés helyett az iga­zi, nagy­be­tűs éle­tet élik, min­den sze­rény és kemény körül­mény elle­né­re, jó kedéllyel. A boj­kók min­den­nap­ja­it a ter­mé­sze­ti kör­nye­zet ele­mei, a hava­si élet­tér, az álla­tok, a növé­nyek, a víz, a föld és a fa hatá­roz­zák meg.

A temp­lom­domb­ról cso­dá­la­tos hava­si táj­kép tárul elénk, de itt talál­ha­tó a 18–19. szá­zad­ban a Meg­vál­tás tisz­te­le­té­re épült görög kato­li­kus fatemp­lom is.

Hazajáró epizódban szerepelt: