Felsőmuzslya

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
2/10

Ma a Közép-Bán­ság leg­na­gyobb magyar közös­sé­ge él itt. A magya­rok bás­tyá­ja a temp­lom mel­lett az Emmausz kol­lé­gi­um, amely­nek fő cél­ja egy nem­ze­ti elkö­te­le­zett­sé­gű, keresz­tény ala­pok­kal ren­del­ke­ző magyar értel­mi­sé­gi réteg kine­ve­lé­se, amely hoz­zá­já­rul a dél­vi­dé­ki magyar­ság meg­ma­ra­dá­sá­hoz.

Hazajáró epizódban szerepelt: