Felsőlendva

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

Fel­ső­lend­ván áll a Mura­vi­dék leg­na­gyobb vára. A romos álla­po­tú kas­tély előd­jét még a keresz­tes hábo­rúk ide­jén épí­tet­ték a temp­lo­mo­sok. Később lak­ták a Fel­ső­lend­va­i­ak ősei, az Ama­dék, majd a Szécsyek, a Nádasdyak, a Bat­thyá­nyi­ak, a Sza­páryak, végül Tri­a­no­nig a Szé­che­nyi­ek bir­to­kol­ták. A II. világ­há­bo­rú­ban a har­cok és a fosz­to­ga­tók mar­ta­lé­ka lett, majd szov­jet csa­pa­to­kat szál­lá­sol­tak el ben­ne, ami egyet jelen­tett a pusz­tu­lás­sal. De ahogy hosszú tör­té­ne­te során vala­hogy min­den rom­bo­lás után újjá­épült, talán a mos­ta­ni fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok­nak is a végé­re érnek egy­szer.

Hazajáró epizódban szerepelt: